Osobné údaje

Ochrana osobních údajů

Obecná pravidla ochrany osobních údajů

1. Provozovatel

1.1 Provozovatel je osoba, která zpracovává osobní údaje dotčené osoby (Vás). Provozovatelem je společnost Cash Transport Services CZ s.r.o., se sídlem Brněnská 1027, 665 01 Rosice, IČO 05592399.

1.2 V případě, že máte jakékoliv dotazy, můžete se na nás obrátit (i) prostřednictvím elektronické pošty na adrese balcarova@bonul.sk nebo (ii) na telefonním čísle +420 724 665 221 nebo (iii) klasickou poštou na naši adresu.

2. Dotyčná osoba

2.1 dotčenou osobou jste Vy, protože Vaše osobní údaje společnost Cash Transport Services CZ zpracovává.

3. Osobní údaje

3.1 Osobními údaji jsou jakékoli údaje, na základě kterých je dotyčná osoba identifikována nebo identifikovatelná. Rozsah Vašich osobních údajů, které společnost Cash Transport Services CZ zpracovává, závisí na účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány.


3.2 Jednotlivé kategorie a typy osobních údajů, které zpracováváme, vždy závisí na účelu pro který Vaše osobní údaje zpracováváme a právního základu, na jehož základě jejich zpracováváme. K osobním údajům, které můžeme od Vás požadovat, patří zejména:

(A) identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné příjmení, tituly před jménem a za jménem, ​​datum narození, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, doklad totožnosti, fotografie, online identifikátory, IP adresy, podpisy),

(B) kontaktní údaje (adresy / trvalý pobyt, přechodný pobyt, bydliště, fakturační adresa, doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, faxové číslo),

(C) údaje o sociální identitě (rodinný stav, počet dětí, jména a příjmení dětí, pohlaví, údaje o vzdělání, pracovní pozice, funkce, údaje o vlastnostech z pracovních hodnocení, údaje z rodinného života a chování),

(D) údaje o ekonomické identitě (čísla bankovních účtů, čísla daňových, účetních, dodacích a jiných dokladů, údaje o platbách, dluzích a závazcích),

(E) spotřebitelské údaje (IP adresy, údaje o nákupech a nákupních preferencích, údaje z cookies),

(F) lokalizační údaje

(G) jiné údaje o právní identitě Dotčených osob (údaje ze smluv a jiných právních úkonů, údaje o nefinančních závazcích, právech a nárocích, údaje o aktivitách, činnostech a chování),

(H) údaje o trestné a přestupkové činnosti (údaje týkající se uznání viny v případě spáchání trestného činu a přestupku).

3.3 nezpracovávají zvláštní kategorie osobních údajů, které jsou zvláště citlivé (údaje odhalující rasový nebo etnický původ (nelze tedy zpracovávat národnost, údaje odhalující politické názory, údaje odhalující náboženskou víru nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech / pouze pro účely plnění zákonných povinností podle zákoníku práce, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkající se zdraví a údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace).

4. Zdroje osobních údajů

4.1 Společnost Cash Transport Services CZ získává Vaše osobní údaje obvykle přímo od Vás. Osobní údaje (i) jsou uvedeny především na smlouvách, které jsme s vámi uzavřeli nebo (ii) jste je vyplnili ve formuláři na webové stránce, případně (iii) jste nám je zaslali nebo poskytli v rámci vzájemné korespondence nebo komunikace, nebo (iv ) jsme je odvodili od jiných údajů, které jste nám poskytli.

5. Účel zpracování osobních údajů

5.1 Společnost Cash Transport Services CZ zpracovává Vaše osobní údaje pro účely, které jí vyplývají z právního předpisu, smlouvy nebo ze souhlasu, který jste jí udělili. Každý účel zpracování osobních údajů je vždy přesně konkretizován v příslušném dokumentu, který ho upravuje.

6. Právní základy zpracování osobních údajů

6.1 Vaše osobní údaje zpracováváme na základě některého z následujících právních základů:

(A) Souhlas dotčené osoby se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

(B) Plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotčené osoby.

(C) Splnění zákonné povinnosti podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

(D) Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (života, zdraví nebo majetku dotyčné osoby nebo jiné fyzické osoby).

(E) Splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené společnosti Cash Transport Services CZ.

(F) Oprávněný zájem společnosti Cash Transport Services CZ nebo třetí strany, pokud nad tímto zájmem nepřevažují zájmy nebo práva dotčené osoby vyžadující ochranu jejích osobních údajů. O oprávněném zájmu budete vždy informováni.

7. Odvolání souhlasu

7.1 Pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů souhlas, můžete jej kdykoli odvolat (i) elektronickou poštou na adresu balcarova@bonul.sk, (ii) písemně na adresu společnosti Cash Transport Services CZ, (iii) osobně, (iv) prostřednictvím odkazu ve zprávě nebo (v) v rozhraní online služby, kterou využíváte a která tuto funkcionalitu umožňuje. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. V případě odvolání souhlasu Vaše osobní údaje přestaneme neprodleně zpracovávat a vymažeme je.

7.2 V případě, že společnost Cash Transport Services CZ zpracovává Vaše osobní údaje i na jiném právním základě, jako je Váš souhlas, odvoláním souhlasu nezaniká její oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje na jiných právních základech.

8. Právo namítat a právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů

8.1 Máte právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů přímo společnosti Cash Transport Services CZ bod 13.1 a bod 14 těchto Pravidel (i) elektronickou poštou na adrese balcarova@bonul.sk nebo (ii) klasickou poštou na naši adresu společnosti Cash Transport Services CZ.

8.2 Kromě práva podat námitky máte i právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů před Úřadem pro ochranu osobních údajů České republiky.

9. Příjemci osobních údajů

9.1 Společnost Cash Transport Services CZ zpracovává Vaše osobní údaje především pro vlastní účely. Kromě toho může poskytnout Vaše osobní údaje našim obchodním partnerům, jejichž prostřednictvím Vaše osobní údaje zpracováváme. Jde o důvěryhodné osoby (tzv. Příjemci a zprostředkovatelé), které pro nás zajišťují vývoj, údržbu a provozování softwarových řešení a jiných služeb, jejichž prostřednictvím Vaše osobní údaje zpracováváme, nebo nám poskytují služby (např. Ekonomické, právní, auditorské a marketingové).

9.2 Příjemci Vašich osobních údajů jsou navíc naši zaměstnanci. Vaše osobní údaje můžeme s Vaším souhlasem poskytnout i třetím osobám, které budou vaše osobní údaje zpracovávat na jejich marketingové potřeby.

10. Předávání osobních údajů do třetích zemí

10.1 Vaše osobní údaje zpracováváme především v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

11. Doba zpracování osobních údajů

11.1 Doba zpracování Vašich osobních údajů závisí na právním základu jejich zpracování. Může být určena přímo právním předpisem nebo bude uvedena ve smlouvě, kterou jsme s vámi uzavřeli nebo v souhlasu, který jste nám poskytli.

11.2 Pokud není doba zpracování uvedená přímo v právním předpisu nebo smlouvě, standardně budeme zpracovávat osobní údaje (i) po dobu 24 měsíců od začátku jejich zpracovávání nebo (ii) po dobu běhu promlčecí doby, jestliže je právním základem náš oprávněný zájem (např. v případě uplatnění právního nároku).

11.3 Po uplynutí této doby, zániku důvodu zpracování osobních údajů nebo při odvolání Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje vymažeme (ledaže Vaše osobní údaje zpracováváme na jiném právním základě, jako je souhlas). Před uplynutím této doby Vás můžeme požádat o prodloužení Vašeho souhlasu na dalších 24 měsíců.

12. Způsob zpracování osobních údajů

12.1 Společnost Cash Transport Services CZ zpracovává Vaše osobní údaje především elektronicky prostřednictvím automatizovaných informačních systémů, které provozuje sama. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat iv jejich listinné podobě (např. Smlouvy, účetní a daňové doklady, listinná korespondence) v systematicky uspořádaných evidencích.

13. Práva dotčené osoby

13.1 PRÁVO namítat: Proti zpracovávání Vašich osobních údajů máte právo namítat. Namítat můžete tehdy, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávané z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo oprávněného zájmu společnosti Cash Transport Services CZ nebo pro účely přímého marketingu. Vaše námitka bude oprávněná a úspěšná pokud Vaše oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody společnosti Cash Transport Services CZ nebo pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (v takovém případě je námitka vyhodnocena jako odvolání Vašeho souhlasu). Namítat nemůžete pokud je zpracování nezbytné pro (i) splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu nebo (ii) vědecké nebo statistické účely nebo účely historického výzkumu. Pokud je Vaše námitka oprávněná a úspěšná, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

13.2 PRÁVO NA INFORMACE: Máte právo na poskytnutí informací o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu jejich zpracováváme, a na informace o porušení ochrany Vašich osobních údajů.

13.3 PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM: Máte právo na vystavení potvrzení o tom, že Vaše osobní údaje zpracováváme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a na kopii těchto osobních údajů. Toto potvrzení Vám poskytneme elektronickou poštou, pokud nás nepožádáte o jinou formu. Můžeme odmítnout poskytnout Vám toto potvrzení v případě, pokud by to mělo nepříznivé důsledky na práva jiných fyzických osob.

13.4 PRÁVO NA OPRAVU: V případě, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nesprávné nebo neúplné, máte právo požadovat jejich opravu nebo doplnění.

13.5 PRÁVO NA ZRUŠENÍ / PRÁVO NA zapomnění: Po ukončení zpracování osobních údajů (odvolání souhlasu, úspěšná námitka, vypršení doby apod.) Nebo při jejich zpracovávání v rozporu s právními předpisy máte právo na jejich vymazání a společnost Cash Transport Services CZ Vaše osobní údaje v takovém případě neprodleně vymaže. O vymazání osobních údajů lze také požádat. Výmaz je vždy konečný. Právo na výmaz nelze použít, pokud jsou osobní údaje potřebné např. na uplatnění práva na svobodu projevu a práva na informace, splnění povinnosti podle právního předpisu, splnění úkolu ve veřejném zájmu, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, na archivační, vědecké nebo statistické účely nebo účel historického výzkumu nebo na uplatnění právních nároků.

13.6 PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ: Pokud namítáte správnost Vašich osobních údajů, společnost Cash Transport Services CZ omezí jejich zpracování na dobu ověření jejich správnosti. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávané nezákonně a nepožadujete jejich vymazání, omezíme jejich zpracování v rozsahu, v jakém to budete požadovat, jinak pouze na jejich archivování. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávané z důvodu plnění úkolu veřejného zájmu nebo na základě oprávněného zájmu společnosti Cash Transport Services CZ, bude jejich zpracování omezeno na dobu prověřování, zda oprávněné důvody zpracovávání převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby. O omezení zpracovávání Vašich osobních údajů nás můžete také požádat. O začátku a ukončení omezení zpracovávání Vašich osobních údajů Vás budeme informovat elektronickou poštou.

13.7 PRÁVO NA Přenosnost: V případě, že (i) je to technicky možné, (ii) zpracovávání Vašich osobních údajů se děje na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, (iii) a nikoliv z důvodu splnění úkolu ve veřejném zájmu, ( iv) zpracování se provádí automatizovanými prostředky, a (v) předávání osobních údajů nemá nepříznivé dopady na práva jiných osob, máte právo na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. .xml). Při takto zpracovávaných osobních údajů máte právo žádat o jejich přenos k jinému provozovateli.

13.8 PRÁVO ODMÍTNOUT AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ: Máte právo odmítnout rozhodnutí, které je založeno na automatizované zpracování osobních údajů a profilování, pokud má právní účinky nebo dotčenou osobu významně ovlivňují. Právo nelze uplatnit, pokud je takové rozhodnutí potřebné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je provedeno na základě právního předpisu, nebo na základě souhlasu dotčené osoby. Každé rozhodnutí založené automatizované zpracování osobních dat a profilování musí být přezkoumatelné manuálně. Dotyčná osoba je oprávněna rozhodnutí písemně napadnout nebo poskytnout k němu své stanovisko. Společnost Cash Transport Services CZ v současnosti nevyužívá automatizované individuální rozhodování a profilování. Může ale zasílat nabídky, které jsou speciálně určeny pro Vás na základě informací a osobních údajů, které jsme od Vás získali.

14. Způsob uplatnění práv a poučení

14.1 Své práva a požadavky můžete uplatnit elektronickou poštou na adresu balcarova@bonul.sk, písemně na adresu firmy Cash Transport Services CZ, osobně nebo jiným výše uvedeným způsobem. V případě, že svou žádost, námitky, stanovisko nebo odvolání souhlasu doručíte jinak než dopisem s Vaším podpisem, elektronickou poštou s kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo osobně, můžeme od Vás požadovat dodatečné důvěryhodné ověření vaší totožnosti, jinak nebudeme muset Vašemu požadavku vyhovět. Vaší žádosti nemusíme vyhovět ani v případech, které upravují právní předpisy.

14.2 Vaše požadavky budou vybaveny nejpozději do jednoho měsíce od jejich doručení. Tuto lhůtu můžeme prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně, jde-li o odůvodněný případ, a s ohledem na komplexnost a počet požadavků. O prodloužení lhůty Vás budeme informovat.

14.3 Informace, potvrzení a oznámení Vám budeme poskytovat bezplatně. V případě opakovaných žádostí nebo žádostí, které jsou zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, můžeme od Vás požadovat zaplacení administrativních nákladů vynaložených na jejich vybavení, nebo můžeme jejich vybavení odmítnout.

15. Zásady zpracování osobních údajů

15.1 ZÁSADA ZÁKONNOSTI: Osobní údaje zpracováváme spravedlivě, transparentně a pouze na základě zákonného důvodu (souhlas dotčené osoby, plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti, ochrana životně důležitých zájmů subjektu nebo jiné fyzické osoby, plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, oprávněn zájem společnosti Cash Transport Services CZ). Při zpracovávání nebudeme porušovat práva dotčené osoby.

15.2 ZÁSADA OMEZENÍ ÚČELU: Osobní údaje můžeme zpracovávat pouze na konkrétní, přesně určený, vymezený a oprávněný účel, jinak pouze na archivační, vědecké nebo statistické účely nebo účely historického výzkumu.

15.3 zásadou minimalizace SOUKROMÍ: Můžeme zpracovávat jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme, nebo ty, které nám umožňuje zpracovávat zákon. Nepotřebné osobní údaje nebudeme zpracovávat ani jejich vyžadovat. Je zároveň i na Vás, abyste nám poskytli jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné nutné pro účel, pro který je budeme zpracovávat a neposkytovaly nám nadbytečné údaje (např. Při vzájemné komunikaci apod.).

15.4 ZÁSADA SPRÁVNOSTI: Zpracováváme jen správné a aktuální osobní údaje. Pokud jsou námi zpracovávány osobní údaje nesprávné nebo neúplné, tak jejich opravíme nebo doplníme. Nesprávné osobní údaje vymažeme. Správnost údajů také závisí i na Vás, a proto je nezbytné, abyste nám vždy poskytli správné a úplné osobní údaje.

15.5 zásadou minimalizace UCHOVÁVÁNÍ: Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu potřebnou ke splnění účelu nebo stanovenou právním předpisem. Delší je budeme zpracovávat pouze na archivační, vědecké nebo statistické účely nebo účely historického výzkumu.

15.6 ZÁSADA INTEGRITY A DŮVĚRNOSTI: Osobní údaje ochráníme před ztrátou, náhodným vymazáním, poškozením, odcizením nebo zničením. Zajistíme, aby nedocházelo k nezákonnému zpracovávání osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů je důležitá a zajišťujeme ji prostřednictvím standardních přiměřených technických a jiných opatření.

15.7 ZÁSADA ODPOVĚDNOSTI: Odpovídáme za bezpečnost a ochranu osobních údajů Vám a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, který je oprávněn prozkoumávat zpracovávání osobních údajů v rámci řízení o ochraně osobních údajů.

16. Zpracování osobních údajů dětí

16.1 Osobní údaje dětí mladších 16 let je možné zpracovávat pouze ve zvláštních a odůvodněných případech. V případě, že máte méně než 16 let, a poskytli jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, je třeba, aby byl tento souhlas udělen a potvrzen i Vaším zákonným zástupcem. V této souvislosti můžeme od Vás požadovat datum narození jako jeden z osobních údajů pro účely ověření Vašeho věku. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na jiném právním základě než je Váš souhlas, můžeme vyžadovat potvrzení a souhlas Vašeho zákonného zástupce.

17. Jiné informace a vztah k jiným pravidlům a podmínkám společnosti Cash Transport Services CZ

17.1 Tato pravidla ochrany osobních údajů společnosti Cash Transport Services CZ jsou obecnými pravidly a poskytují obecný a základní rámec pro ochranu Vašich osobních údajů. Společnost Cash Transport Services CZ může pro různé účely zpracování osobních údajů přijmout zvláštní pravidla (např. Na zpracování osobních údajů při marketingových aktivitách) a stejně budou tato pravidla ochrany osobních údajů součástí jednotlivých obchodních a jiných podmínek společnosti Cash Transport Services CZ na poskytování a používání jejích jednotlivých služeb a produktů. Zvláštní pravidla ochrany osobních údajů mají přednost před těmito obecnými pravidly.

17.2 Tato pravidla byly vytvořeny pro účely vysvětlení ochrany osobních údajů a posílení transparentnosti při jejich zpracovávání. Tato pravidla budou pravidelně aktualizovány a zveřejněny na webových sídlech společnosti Cash Transport Services CZ.

17.3 Pravidla nabývají účinnosti 1. ledna 2020.

Zásady ochrany osobních údajů - marketing

1. Provozovatel

1.1 Provozovatel je osoba, která zpracovává osobní údaje dotčené osoby (Vás). Provozovatelem je společnost Cash Transport Services CZ, s.r.o., se sídlem Brněnská 1027, 665 01 Rosice, IČO 05592399.

1.2 V případě, že máte jakékoliv dotazy, můžete se na nás obrátit (i) prostřednictvím elektronické pošty na adrese balcarova@bonul.sk nebo (ii) na telefonním čísle +420 724 665 221 nebo (iii) klasickou poštou na naši adresu.

2. Dotyčná osoba

2.1 dotčenou osobou jste Vy, protože Vaše osobní údaje společnost Cash Transport Services CZ zpracovává.

3. Osobní údaje

3.1 Osobními údaji jsou jakékoli údaje, na základě kterých je dotyčná osoba identifikována nebo identifikovatelná. Rozsah Vašich osobních údajů, které společnost Cash Transport Services CZ zpracovává, závisí na účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány.

3.2 V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely, společnost Cash Transport Services CZ zpracovává Vaše jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Občas Vás můžeme požádat io údaj o Vašem pohlaví, věku a adrese pro účely vyhotovení statistických marketingových údajů, přičemž v takovém případě budou tyto údaje zcela anonymizovány a oddělené od Vašich identifikačních údajů.

4. Zdroje osobních údajů

4.1 Společnost Cash Transport Services CZ získává Vaše osobní údaje přímo od Vás. Osobní údaje (i) jsou uvedeny především na smlouvách, které jsme s vámi uzavřeli nebo (ii) jste je vyplnili ve formuláři na webové stránce, případně (iii) jste nám je zaslali nebo poskytli v rámci vzájemné korespondence nebo komunikace, nebo (iv ) jsme je odvodili od jiných údajů, které jste nám poskytli.

5. Účel zpracování osobních údajů

5.1 Společnost Cash Transport Services CZ zpracovává Vaše osobní údaje pro následující marketingové účely:

(A) zasílání newsletterů obchodní a neobchodní povahy prostřednictvím elektronické pošty, které mohou obsahovat reklamní a jiné nabídky, odkazy na zajímavé články z periodik a webových stránek, nebo jiné informace

(B) zasílání listinných zpráv, informací, nabídek a katalogů

(C) kontaktování prostřednictvím telefonu s obchodními nebo jinými nabídkami nebo neobchodními informacemi nebo otázkami

(D) kontaktování prostřednictvím SMS zpráv

(E) spotřebitelské soutěže

(F) průzkumy spokojenosti a jiné zákaznické průzkumy

(G) evidence osobních údajů v informačních systémech společnosti Cash Transport Services CZ

6. Právní základ zpracování osobních údajů

6.1 Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste nám poskytli buď přímo ve smlouvě, nebo prostřednictvím formuláře na naší webové stránce, telefonicky nebo jiným věrohodným způsobem (např. Dopisem nebo e-mailem). Souhlas, který jste nám poskytli pro marketingové účely, je dobrovolný a jeho poskytnutí není smluvní ani zákonnou požadavkem. Společnost Cash Transport Services CZ nemůže podmiňovat smluvní plnění udělením tohoto souhlasu.

7. Odvolání souhlasu

7.1 Souhlas můžete kdykoliv odvolat (i) elektronickou poštou na adresu balcarova@bonul.sk, (ii) písemně na adresu Cash Transport Services CZ, (iii) osobně, (iv) prostřednictvím odkazu ve zprávě nebo (v) v rozhraní online služby, kterou využíváte a která tuto funkcionalitu umožňuje. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. V případě odvolání souhlasu Vaše osobní údaje přestaneme neprodleně zpracovávat a vymažeme je.

8. Právo namítat a právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů

8.1 Máte právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů přímo společnosti Cash Transport Services CZ bod 13.1 a bod 14 těchto Pravidel (i) elektronickou poštou na adrese balcarova@bonul.sk nebo (ii) klasickou poštou na naši adresu Cash Transport Services CZ.

Kromě práva podat námitky máte i právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů před Úřadem pro ochranu osobních údajů České republiky.

9. Příjemci osobních údajů

9.1 Společnost Cash Transport Services CZ zpracovává Vaše osobní údaje především pro vlastní účely. Kromě toho může poskytnout Vaše osobní údaje našim obchodním partnerům, jejichž prostřednictvím Vaše osobní údaje zpracováváme. Jde o důvěryhodné osoby (tzv. Příjemci a zprostředkovatelé), které pro nás zajišťují vývoj, údržbu a provozování softwarových řešení a jiných služeb, jejichž prostřednictvím Vaše osobní údaje zpracováváme.

9.2 Příjemci Vašich osobních údajů jsou navíc naši zaměstnanci. Vaše osobní údaje můžeme s Vaším souhlasem poskytnout i třetím osobám, které budou vaše osobní údaje zpracovávat pro jejich marketingové potřeby.

10. Předávání osobních údajů do třetích zemí

10.1 Vaše osobní údaje zpracováváme především v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

11. Doba zpracování osobních údajů

11.1 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat 24 měsíců od udělení Vašeho souhlasu nebo do jeho odvolání. Po uplynutí této doby nebo při odvolání Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje vymažeme (ledaže Vaše osobní údaje zpracováváme na jiném právním základě než je souhlas). Před uplynutím této doby Vás můžeme požádat o prodloužení Vašeho souhlasu na dalších 24 měsíců.

12. Způsob zpracování osobních údajů

12.1 Společnost Cash Transport Services CZ zpracovává Vaše osobní údaje především elektronicky prostřednictvím automatizovaných informačních systémů, které provozuje sama.

13. Práva dotčené osoby

13.1 PRÁVO namítne: Proti zpracovávání Vašich osobních údajů máte právo namítat. Namítat můžete tehdy, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávané z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo oprávněného zájmu společnosti Cash Transport Services CZ nebo pro účely přímého marketingu. Vaše námitka bude oprávněná a úspěšná pokud Vaše oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody společnosti Cash Transport Services CZ nebo pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (v takovém případě je námitka vyhodnocena jako odvolání Vašeho souhlasu). Namítat nemůžete pokud je zpracování nezbytné pro (i) splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu nebo (ii) vědecké nebo statistické účely nebo účely historického výzkumu. Pokud je Vaše námitka oprávněná a úspěšná, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

13.2 PRÁVO NA INFORMACE: Máte právo na poskytnutí informací o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu jejich zpracováváme, a na informace o porušení ochrany Vašich osobních údajů.

13.3 PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM: Máte právo na vystavení potvrzení o tom, že Vaše osobní údaje zpracováváme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a na kopii těchto osobních údajů. Toto potvrzení Vám poskytneme elektronickou poštou, pokud nás nepožádáte o jinou formu. Můžeme odmítnout poskytnout Vám toto potvrzení v případě, pokud by to mělo nepříznivé důsledky na práva jiných fyzických osob.

13.4 PRÁVO NA OPRAVU: V případě, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nesprávné nebo neúplné, máte právo požadovat jejich opravu nebo doplnění.

13.5 PRÁVO NA ZRUŠENÍ / PRÁVO NA zapomnění: Po ukončení zpracování osobních údajů (odvolání souhlasu, úspěšná námitka, vypršení doby apod.) Nebo při jejich zpracovávání v rozporu s právními předpisy máte právo na jejich vymazání a společnost Cash Transport Services CZ Vaše osobní údaje v takovém případě neprodleně vymaže. O vymazání osobních údajů lze také požádat. Výmaz je vždy konečný. Právo na výmaz nelze použít, pokud jsou osobní údaje potřebné např. na uplatnění práva na svobodu projevu a práva na informace, splnění povinnosti podle právního předpisu, splnění úkolu ve veřejném zájmu, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, na archivační, vědecké nebo statistické účely nebo účel historického výzkumu nebo na uplatnění právních nároků.

13.6 PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ: Pokud namítáte správnost Vašich osobních údajů, společnost Cash Transport Services CZ omezí jejich zpracování na dobu ověření jejich správnosti. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávané nezákonně a nepožadujete jejich vymazání, omezíme jejich zpracování v rozsahu, v jakém to budete požadovat, jinak pouze na jejich archivování. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávané z důvodu plnění úkolu veřejného zájmu nebo na základě oprávněného zájmu společnosti Cash Transport Services CZ, bude jejich zpracování omezeno na dobu prověřování, zda oprávněné důvody zpracovávání převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby. O omezení zpracovávání Vašich osobních údajů nás můžete také požádat. O začátku a ukončení omezení zpracovávání Vašich osobních údajů Vás budeme informovat elektronickou poštou.

13.7 PRÁVO NA Přenosnost: V případě, že (i) je to technicky možné, (ii) zpracovávání Vašich osobních údajů se děje na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, (iii) a nikoliv z důvodu splnění úkolu ve veřejném zájmu, ( iv) zpracování se provádí automatizovanými prostředky, a (v) předávání osobních údajů nemá nepříznivé dopady na práva jiných osob, máte právo na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. .xml). Při takto zpracovávaných osobních údajích máte právo žádat o jejich přenos k jinému provozovateli.

13.8 PRÁVO ODMÍTNOUT AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ: Máte právo odmítnout rozhodnutí, které je založeno na automatizované zpracování osobních údajů a profilování, pokud má právní účinky nebo dotčenou osobu významně ovlivňují. Právo nelze uplatnit, pokud je takové rozhodnutí potřebné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je provedeno na základě právního předpisu, nebo na základě souhlasu dotčené osoby. Každé rozhodnutí založené na automatizované zpracování osobních dat a profilování musí být přezkoumatelné manuálně. Dotyčná osoba je oprávněna rozhodnutí písemně napadnout nebo poskytnout k němu své stanovisko. Společnost Cash Transport Services CZ v současnosti nevyužívá automatizované individuální rozhodování a profilování. Může však zasílat nabídky, které jsou speciálně určeny pro Vás na základě informací a osobních údajů, které jsme od Vás získali.

14. Způsob uplatnění práv a poučení

14.1 Své práva a požadavky můžete uplatnit elektronickou poštou na adresu balcarova@bonul.sk, písemně na adresu Cash Transport Services CZ, osobně nebo jiným výše uvedeným způsobem. V případě, že svou žádost, námitky, stanovisko nebo odvolání souhlasu doručíte jinak než dopisem s Vaším podpisem, elektronickou poštou s kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo osobně, můžeme od Vás požadovat dodatečné důvěryhodné ověření vaší totožnosti, jinak nebudeme muset Vašemu požadavku vyhovět. Vaší žádosti nemusíme vyhovět ani v případech, které upravují právní předpisy.

14.2 Vaše požadavky budou vybaveny nejpozději do jednoho měsíce od jejich doručení. Tuto lhůtu můžeme prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně, jde-li o odůvodněný případ a s ohledem na komplexnost a počet požadavků. O prodloužení lhůty Vás budeme informovat.

14.3 Informace, potvrzení a oznámení Vám budeme poskytovat bezplatně. V případě opakovaných žádostí nebo žádostí, které jsou zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, můžeme od Vás požadovat zaplacení administrativních nákladů vynaložených na jejich vybavení, nebo můžeme její vybavení odmítnout.

15. Zásady zpracování osobních údajů

15.1 ZÁSADA ZÁKONNOSTI: Osobní údaje zpracováváme spravedlivě, transparentně a pouze na základě zákonného důvodu (souhlas dotčené osoby, plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti, ochrana životně důležitých zájmů subjektu nebo jiné fyzické osoby, plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, oprávněn zájem společnosti Cash Transport Services CZ). Při zpracovávání nebudeme porušovat práva dotčené osoby.

15.2 ZÁSADA OMEZENÍ ÚČELU: Osobní údaje můžeme zpracovávat pouze na konkrétní, přesně určený, vymezený a oprávněný účel, jinak pouze na archivační, vědecké nebo statistické účely nebo účely historického výzkumu.

15.3 zásadou minimalizace SOUKROMÍ: Můžeme zpracovávat jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme, nebo ty, které nám umožňuje zpracovávat zákon. Nepotřebné osobní údaje nebudeme zpracovávat ani jejich vyžadovat. Je zároveň i na Vás, abyste nám poskytli jen ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro účel, pro který je budeme zpracovávat a neposkytovaly nám nadbytečné údaje (např. Při vzájemné komunikaci apod.).

15.4 ZÁSADA SPRÁVNOSTI: Zpracováváme jen správné a aktuální osobní údaje. Pokud jsou námi zpracovávány osobní údaje nesprávné nebo neúplné, tak jejich opravíme nebo doplníme. Nesprávné osobní údaje vymažeme. Správnost údajů také závisí i na Vás, a proto je nezbytné, abyste nám vždy poskytli správné a úplné osobní údaje.

15.5 zásadou minimalizace UCHOVÁVÁNÍ: Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu potřebnou ke splnění účelu nebo stanovenou právním předpisem. Delší je budeme zpracovávat pouze na archivační, vědecké nebo statistické účely nebo účely historického výzkumu.

15.6 ZÁSADA INTEGRITY A DŮVĚRNOSTI: Osobní údaje ochráníme před ztrátou, náhodným vymazáním, poškozením, odcizením nebo zničením. Zajistíme, aby nedocházelo k nezákonnému zpracovávání osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů je důležitá a zajišťujeme ji prostřednictvím standardních přiměřených technických a jiných opatření.

15.7 ZÁSADA ODPOVĚDNOSTI: Odpovídáme za bezpečnost a ochranu osobních údajů Vám a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, který je oprávněn prozkoumávat zpracovávání osobních údajů v rámci řízení o ochraně osobních údajů.

16. Zpracování osobních údajů dětí

16.1 V případě, že máte méně než 16 let, a poskytli jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, je třeba, aby byl tento souhlas udělen a potvrzen i Vaším zákonným zástupcem. V této souvislosti můžeme od Vás požadovat datum narození jako jeden z osobních údajů za účelem ověření Vašeho věku.

17. Jiné informace

17.1 Tato pravidla byly vytvořeny s cílem vysvětlení ochrany osobních údajů a posílení transparentnosti při jejich zpracovávání. Tato pravidla budou pravidelně aktualizovány a zveřejněny na webových sídlech společnosti Cash Transport Services CZ.

17.2 Pravidla nabývají účinnosti 1. ledna 2020.

Máte otázky ohledně zpracování osobních údajů?